می خواهی درصد بیشتری از مخاطبانت از تو خرید کنند؟

اینکه تمام کسانی که وارد سایت یا شبکه اجتماعی مان شوند از ما خرید کنند، خیلی ایده آل است. اما واقعیت این است که هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. یکی از مهم ترین دلایل اینکه، تمام کسانی که وارد سایت ما می شوند از ماخرید نمی کننداین است که ، سطح آگاهی شان با […]

چک لیست تبلیغ نویسی

برای اطمینان از اینکه، تبلیغی که نوشته ای، یک تبلیغ خوب است، می توانی از این چک لیست استفاده کنی.

۳تمرین برای خلاقیت در نوشتن

خیلی از ما، تا اسم خلاقیت می آید، آن را مخصوص عده ی خاصی میدانیم. با خودمان فکر می کنیم که خلاقیت یک استعداد ذاتی و یک موهبت الهی است که به افراد خاصی داده شده است.