این کتاب برای توست، اگر به دنبال این هستی که تعداد بیشتری از مخاطبانت را به خریدار تبدیل کنی.