اگر به دنبال کسب جایگاه مقتدرانه در حوزه ی کسب و کارت هستی این کتاب راه را به تو نشان خواهد داد

  • یاد می گیری چطور از اشتباهاتی که دیگران در نوشتن کتاب الکترونیک می کنند اجتناب کنی

  • می توانی کتاب الکترونیکی بنویسی که پایه های اعتبار و اقتدار آنلاینت را محکم کند

  • می توانی کتاب الکترونیکی بنویسی که مخاطبانت شیفته آن باشند

  • نکات مهمی در مورد نوشتن، ویرایش و انتشار کتاب الکترونیک یاد می گیری

  • ساخت لیست ایمیلی

  • افزایش اقتدار آنلاین

  • افزایش ترافیک

دیگران در مورد این کتاب چه نظری دارند