10 فرمول تبلیغ نویسی شگفت انگیز

وقتی صحبت از فرمول های تبلیغ نویسی می شود، فرمول تبلیغ نویسی AIDA به عنوان یک فرمول استاندارد شناخته می شود. اما این تنها فرمول تبلیغ نویسی نیست. فرمول های تبلیغ نویسی زیادی وجود دارد.

5 تکنیک وبلاگ نویسی

وبلاگ نویسی کار دشواری است؟ شاید! نوشتن وبلاگ کارهای زیادی دارد. انتخاب تیتر؛ انتخاب کلمات؛ انتخاب داستان و کلی چیزهای دیگر که باید در نوشتن وبلاگ به آن توجه کرد. مثل هر کار دیگری، اگر تکنیک های وبلاگ نویسی را بدانی کار برایت راحت تر خواهد بود.